تمامی مطالب موجود در این سامانه از وب سایت های دیگر و بدون دخالت انسانی جمع آوری شده , لذا تمام مسئولیت آنها بر عهده وب سایت منبع میباشد. مطالب مغایر با قوانین جمهوری اسلامی ایران را از طریق بخش تماس با ما به ما اعلام کنید.


ورود به کانال تلگرام


The customer is always right

قانون جهانی مشتری مداری که می گوید،همیشه حق با مشتری است یا 

The customer is always right

1-مشتری در کار ما یک هدف زود گذر نیست ، بلکه مشتری هدف و غایت همه اقدامات ماست.

2-او یک فرد خارجی در سازمان ما محسوب نمی شود ، بلکه مشتری جزئی از سازمان ماست.

3-ما ارتباطات مشتری را با گوش کردن مدیریت میکنیم

4-همواره 50 درصد نارضایتی  مشتریان از بی اطلاعی است

5-اساس رفتاری که حتی حق با مشتری نباشد،را بر رفتاری که حق با مشتری است

،ارائه می کنیم

                         (این قانون ماست،و مشتری جزئی از رفتار ماست)